Begroting & Jaarrekening

De stichting is in april 2016 opgericht. Het eerste boekjaar loopt nog. Een jaarrekening is derhalve nog niet beschikbaar. Wel is onderstaand de begroting voor 2016 en 2017 opgenomen.

BEGROTING IN EUR 2016 2017
Baten
Fondsenwerving  –  5.000
Subsidie gemeente Lingewaal  5.000  –
Vrijwillige bijdrage bezoekers  2.600  2.600
Totale baten  7.600  7.600
Lasten
Maaltijdkosten  4.420  4.420
Oprichtingskosten stichting  325  –
Bankkosten  60  120
Publiciteitskosten  150  150
Huur locatie  2.538  2.538
Overige kosten  50  50
Totale kosten  7.543  7.278
Saldo Baten -/- Lasten  57  322