Visie


De stichting wil een bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid en de sociale cohesie in Asperen door:

  • onderlinge contacten tussen inwoners te faciliteren en te stimuleren;
  • verbinding te leggen tussen verschillende doelgroepen om zo (hulp)vraag en aanbod met elkaar proberen te verbinden;
  • inwoners met een krappe beurs te ondersteunen;
  • een sociaal isolement waarin sommige inwoners verkeren, te verkleine