Werving, beheer en besteding van fondsen

Werving van fondsen

Om de activiteiten te kunnen bekostigen, heeft de stichting op jaarbasis zo’n EUR 7.500 nodig. De werving van fondsen gebeurt derhalve op een kleinschalige wijze.

Bezoekers kunnen na afloop van de maaltijd vrijwillig een bijdrage in een giftenpot doen.

Het grootste deel van de inkomsten dient echter vanuit andere fondsen te komen.

De stichting benadert derhalve lokale bedrijven voor sponsoring. Ook worden giften ontvangen van particulieren.

Daarnaast probeert de stichting subsidies te verkrijgen voor haar activiteiten door het actief aanschrijven van lokale, regionale, provinciale en landelijke subsidieverstrekkers.

 

Beheer van fondsen

De fondsen van SpreekSmakelijk zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting SpreekSmakelijk. De stichting beheert IBAN rekening NL16 RABO 0310 3438 95 bij de Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Gelden worden niet belegd en enkel op bovengenoemd rekeningnummer beheerd.

 

Besteding van fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in overeenstemming met het beleidsplan.

Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed aan de inkoop van het voedsel voor de maaltijden en de huur van het dorpshuis.

Indirecte kosten zijn minimaal en hebben voornamelijk betrekking op uitgaven voor bankkosten en publiciteitskosten.